top of page

 "מטרה ללא ציר זמן היא רק חלום" 
רוברט הרז'ווק

18 טיפים: לשיפור ופיתוח צוות מנצח

במדריך זה נבחן את אבני הדרך לבניית צוות מצליח ונעניק לכם 18 טיפים שישפרו את עבודת הצוות. 

מה הופך צוות טוב לצוות מצוין?

מחקר שהתפרסם ב Harvard Business Review משנת 2012 חקר דפוסי תקשורת בצוותים הנראים דומים זה לזה, במשך שישה שבועות. הנתונים שנאספו חשפו מהם המאפיינים העיקריים של הצוותים המצליחים יותר:

•    תרומה שווה של כל אחד מאנשי הצוות

•    לצוות הייתה אנרגיה חיובית גבוהה

•    חברי הצוות תקשרו ישירות זה עם זה

•    חברי הצוות דיווחו זה לזה על ממצאיהם

החוקרים אף מצאו כי תקשורת יעילה חשובה יותר להצלחת הצוות מכישרון האנשים הבונים אותו, לכן שיפור דפוסי התקשורת בצוות יוביל בהכרח לשיפור עבודת הצוות. המפתח לשיפור עבודת הצוות כולל היבטים נוספים כגון ניהול הדינמיקה הקבוצתית, עידוד לקיחת אחריות ועידוד  התפתחות וצמיחה.